DB Actueel Online

Op gezette tijden wil de website aandacht besteden aan actuele ornithologische fenomenen. De Nederlandse vogelaars worden (gelukkig maar) nog regelmatig verrast. Door een influx van een bepaalde soort of bepaalde soorten, door een uiterst zeldzame soort waarvan de meeste vogelaars nog niet eens de juiste Nederlandse naam weten, door onverwachte determinatieproblemen en dergelijke. De kracht van dit medium is dat er direct en interactief ingegaan kan worden op deze spannende gebeurtenissen in het veld. Wat is er precies aan de hand? Wat is hier al van bekend? Is er al eerder over geschreven in Dutch Birding? Hoe denkt men in het veld hierover?

Bericht van het bestuur: DBAlerts Info App en Dutch Bird Alerts

7 juni 2019  ·  Remco Hofland  ·  4115 × bekeken

In het licht van recente ontwikkelingen zet het bestuur van Dutch Birding graag uiteen hoe de eind 2017 opgerichte, goed functionerende DBAlerts Info App zich verhoudt tot de betaalde dienst de Dutch Bird Alerts (www.dutchbirdalerts.nl). 

Voorgeschiedenis 

Sinds 2005 biedt Dutch Birding de Dutch Bird Alerts aan, een betaalde service waarbij berichten over zeldzame vogels (en incidenteel zoogdieren, vlinders en libellen) middels pushberichten naar smartphones worden gedeeld met vogelaars. Dit is een natuurlijke voortzetting van de semafoons waarmee in de jaren ’90 van de vorige eeuw twitchers met numerische codes op de hoogte werden gesteld van het verschijnen van zeldzaamheden in ons land. Momenteel gebruiken zo’n 455 Nederlanders deze betaalde service; sinds begin 2017 aangevuld met nu in totaal zo’n 90 Belgen (zie www.belgianbirdalerts.be).  

De bijdrage voor de pushberichten van de Dutch en/of Belgian Bird Alerts bedraagt € 25 per jaar (€ 15 voor vogelaars onder de 25) met een korting van € 5 op de combinatie van een abonnement op de Alerts én het tijdschrift Dutch Birding. Met de jaarlijkse bijdrage van € 25 financieert Dutch Birding de ontwikkeling van de apps. Twitch je met enige regelmaat, dan behoor je in de ogen van het bestuur van Dutch Birding gewoon geabonneerd te zijn op de Dutch Bird Alerts. 

Behalve berichten over waar zeldzame vogels zich bevinden, geven de Dutch Bird Alerts immers ook twitchrelevante informatie door zoals waar te parkeren, plek en aanvangstijd van eventuele excursies, gedrag van de vogel etcetera.  

Iedereen kan gratis de Dutch Bird Alerts App downloaden; er bestaan versies voor Android en iPhone. 

DBAlerts Info App 

Op 3 oktober 2017, de avond dat de in Brabant voor het eerst waargenomen Keizerarend voor het eerst neerstreek in Noordwest Overijssel, is de Keizerarend App opgericht, de voorloper van de DBAlerts Info App. Beide appgroepen de(e)l(d)en slechts twitchrelevante informatie met betrekking tot niet-stationaire, zeer zeldzame soorten. Bij de Keizerarend van Overijssel bewees deze appgroep meteen zijn nut: niet alleen kon een zich snel over grote afstanden voortbewegende roofvogel maar liefst vijf uur lang worden gevolgd (resulterend in veel waarnemingen en happy twitchers); ook deelde men met elkaar waar de vogel níet zat, zodat er gerichte zoekakties konden plaatsvinden. Ook twitchrelevante informatie, zoals waarvandaan te kijken, lokaal parkeerbeleid en regelmatige updates over het gedrag van de vogel, werd in de Keizerarend App frequent gedeeld. Onder meer op zaterdag 25 mei 2019 (Monniksgier) bewees diens opvolger, de DBAlerts Info App, de twitchers opnieuw goede diensten. 

Naast het bedienen van de twitchers is een belangrijk doel van het oprichten van de Keizerarend App en diens opvolger de DBAlerts Info App, crowd control. Door gericht grote aantallen twitchers van recente info te voorzien tracht het bestuur van Dutch Birding ervoor te zorgen dat twitches zo vlot en relaxed mogelijk verlopen: de vogel, eventuele omwonenden, boswachters en lokale overheden, en de twitchers zelf hebben daar baat bij. 

Verschillen tussen DBAlerts Info App, Dutch Bird Alerts App en pushberichten 

Iedereen kan de Dutch Bird Alerts App downloaden, om na te gaan welke bijzondere soorten die dag waar gezien zijn. Eenzelfde overzicht staat in de linkerkantlijn van de website www.dutchbirdalerts.nl.  

Twitchers die niets willen missen en zo snel mogelijk willen worden geïnformeerd zijn geabonneerd op de (betaalde) service, waarbij Dutch Birding via pushberichten op de mobiele telefoon mensen attendeert op een bijzondere waarneming. Bijvoorbeeld een zich dicht langs de kust in zuidelijke richting verplaatsende Kuhls Pijlstormvogel. 

De (gratis) DBAlerts Info App dient een volstrekt ander doel. Hij is niet bedoeld voor informatie over alle zeldzaamheden maar slechts voor het delen van informatie over dermate zeldzame soorten dat het waarschijnlijk is dat een grote groep twitchers tegelijk de vogel zal trachten te zien. Op zo’n moment proberen bestuur en admin team van Dutch Birding de twitch te vergemakkelijken voor alle betrokkenen, door snel relevante informatie te delen. Voor welke soorten en/of gevallen de DBAlerts Info App wordt ingeschakeld, is louter ter beoordeling van bestuur en admin team van Dutch Birding. 

Spelregels DBAlerts Info App 

De DBAlerts Info App is bedoeld om info te delen met betrekking tot twitches waaraan belangrijke logistieke aspecten kleven: bijvoorbeeld als er restricties zijn ten aanzien van de toegang tot de plek waar de vogel zich bevindt, als de vogel erg mobiel is of als er anderszins aanleiding is voor het bestuur of het admin team van Dutch Birding om snel en accuraat met een grote groep (potentiële) twitchers informatie te delen.  

Dit betekent dat op de DBAlerts Info App alleen berichten gedeeld (mogen) worden 

  • over zeer zeldzame soorten 
  • die zich regelmatig (over grotere afstanden) verplaatsen 
  • met betrekking tot het gedrag van de vogel en lokale regels  

met als doel het zien van de soort door een grote groep mensen te vergemakkelijken. 

Tenzij sprake is van een zoekactie of de vogel verplaatst zich (zoals bij de Keizerarend) kunnen twitchrelevante berichten in principe alleen doorgegeven worden door de beheerders.  

Voor minder zeldzame en/of grotendeels stationaire soorten zijn de Dutch Bird Alerts bedoeld. 

Aan- en afmelden DBAlerts Info App 

Bestuur en admin team van Dutch Birding streven ernaar dat alle twitchers van Nederland in principe (voortdurend) in de DBAlerts Info App zitten. Dat beperkt namelijk de tijd die het hen kost om bij het opduiken van een zeer zeldzame soort bezig te zijn met toevoegen van mensen aan de appgroep – tijd die ook kan worden besteed aan het regelen van een excursie en/of het doorgeven van relevante informatie. Of aan werk of gezin – we zijn allemaal vrijwilligers. De kans bestaat dat, als je je pas aanmeldt als er een goede soort wordt gemeld, het geruime tijd duurt voordat je kan worden toegevoegd, en dat kan je de soort kosten … 

Afmelden bij de DBAlerts Info App kan je op elk moment zelf doen.  

Aanmelden kan door een appje te sturen met voor- en achternaam aan een van de beheerders: Julian Bosch, Vincent Hart, Remco Hofland, Wietze Janse, Toy Janssen of Marten Miske. 

Voorbeelden gebruik DBAlerts Info App 

De DBAlerts Info App is gebruikt voor de Lammergier van mei 2018. De vraag is gesteld waarom van een vooralsnog niet-telbare soort zoveel werk gemaakt wordt. Dit komt omdat onbekend was waar deze vogel vandaan kwam. Op het moment dat poep of een veer verzameld zou zijn had op grond van DNA of isotopenonderzoek kunnen blijken dat de vogel afkomstig was uit (een plek waar de soort niet is geherintroduceerd zoals) de Pyreneeën, Corsica, Turkije of zelfs de Himalaya, hetgeen tot aanvaarding van de vogel had kunnen leiden. 

Ook is de vraag gesteld waarom berichten met betrekking tot soorten als American White Ibis, Rosse Fluiteend en/of Kleine Flamingo (volgens enkelingen potentiële nieuwe soorten voor Nederland) niet mochten worden gedeeld in de DBAlerts Info App. Simpel: omdat de consensus vooralsnog is dat het hier om ontsnapte/feral soorten gaat, die volgens de regels niet telbaar zijn. 

Beschik je (bijvoorbeeld via een op Facebook gepubliceerde foto of uit informatie van andere vogelaars of leken) over informatie met betrekking tot een zeer zeldzame soort, app, bel of mail dan iemand uit het admin team van Dutch Birding (zie hieronder). Zij staan opgesteld om achter de schermen relevante informatie op te vragen en een eventuele voorlopige determinatie te bevestigen, en relevante informatie met twitchers te delen middels de Dutch Bird Alerts. Net zoals vroeger gebeurde door de beheerder van de Vogellijn.  

Toekomst: integratie en eventuele opschoning van DBAlerts Info App 

Met ingang van april 2019 heeft Dutch Birding een nieuwe app gelanceerd (Android) omdat het oude systeem niet meer werd ondersteund. Mogelijk kennen nieuwe versies van de (Android en iPhone) apps in de toekomst de mogelijkheid van een chatfunctie a la whatsapp.  

Ondertussen blijkt de DBAlerts Info App populair en begint zijn max te bereiken. Zodra de groep dreigt vol te raken, verwijderen bestuur en admin team niet-Dutch Bird Alerts-abonnees uit de groep. Immers, twitch je regelmatig? Dan ben je gewoon geabonneerd op de Dutch Bird Alerts, én zit je in de DBAlerts Info App. 

Namens het bestuur van Dutch Birding,
Remco Hofland
Voorzitter 

Het admin team van Dutch Birding bestaat uit Julian Bosch, Jonathan Janse, Wietze Janse, Guus Jenniskens, Koen Stork, Pieter van Veelen, Kees de Vries en Rutger Wilschut. Vincent Hart en Robert van der Meer bieden ondersteuning vanuit Waarneming.nl. 

Discussie

Remco Hofland  ·  23 juli 2019  09:58

@Max: ik zie dat je inmiddels in de DBAlerts Info App zit ;-)

De door mij speciaal voor de zoekers naar De (Pleskes) Mees opgerichte appgroep kan je verwijderen ;-))

Mooi was 'ie, he?

David Uit de Weerd  ·  17 juni 2019  15:43

@Max:

Antwoord op vraag 1: nee. 

Antwoord op vraag 2: als Wietze of Remco dit leest dan wil één  van hen jou hopelijk/vast toevoegen.


Max Berlijn  ·  17 juni 2019  14:38

Inderdaad, prima actie. Ik zit in een oud appgroepje genaamd "De Mees" (Azuurmees). Zit ik daamee in de appgroep? Zo nee dan wil ik er graag in (0651362149). Dank vast, Max

David Uit de Weerd  ·  7 juni 2019  18:16

Prima geregeld, mijn complimenten!

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?