ANBI Status

16 juli 2024  ·  Bestuur Dutch Birding Association

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een wettelijke term. Met het verkrijgen van de ANBI status per 1 januari 2014 verplicht Stichting Dutch Birding Association zich tot publicatie van specifieke (hieronder opgenomen) gegevens over haar organisatie en financiële huishouding. Het geven van openheid en transparantie over de wijze waarop we onze begunstigers* in de komende jaren hopen te bedienen, is een uitdrukkelijke wens van het nieuwe bestuur. Onderdeel daarvan is regelmatige communicatie over aankomende veranderingen; zie hiervoor bijvoorbeeld het op 18 juli 2016 op de website gepubliceerde eerste Bericht van het Bestuur.

De ANBI status kent, onder voorwaarden, enkele fiscale voordelen:

  • een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;
  • als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen;
  • een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting;
  • vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan de ANBI;
  • donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Neem contact op met het bestuur (zie hieronder) als u vragen heeft over de ANBI status.

* Een Stichting kent geen leden, maar begunstigers

Naam van de instelling
Stichting Dutch Birding Association

RSIN/fiscaal nummer
0097.50.915

Contactgegevens
Dutch Birding Association
Postbus 75611
1070 AP Amsterdam
E-mail dba@dutchbirding.nl

Doelstelling

De Stichting Dutch Birding Association (DBA) is in 1979 opgericht en heeft als doel het stimuleren van het bestuderen van in het wild levende vogels, meer in het bijzonder het documenteren van bijzondere waarnemingen. De belangrijkste activiteit is de uitgave van het tweemaandelijkse tijdschrift Dutch Birding. Daarnaast beheert de DBA een landelijk systeem van Dutch Bird Alerts (zie www.dutchbirdalerts.nl) waarmee bijzondere vogelwaarnemingen snel en efficiënt bekend worden gemaakt aan belangstellenden. Dit systeem van pushberichten naar smartphones heeft de plaats ingenomen van de bekende Dutch Birding-vogellijn, een zgn. 0900-nummer dat de vogelaarsgemeenschap decennia lang uitstekend heeft bediend met up-to-date plekinformatie over bijzondere soorten maar wat is ingehaald door de moderne techniek.

De website van de DBA (www.dutchbirding.nl) biedt inzicht in alle activiteiten van de DBA en bedient begunstigers en niet-begunstigers met foto's van zeldzame en bijzondere vogels, recente waarnemingen, pdf's van reeds uitverkochte nummers van het tijdschrift Dutch Birding, artikelen over bijzondere vogelplekken in de wereld en heel veel andere informatie. Andere activiteiten van de DBA bestaan onder meer uit de jaarlijkse DBA-vogeldag (eerste weekend van februari) met lezingen, presentaties en een 'vogelaarsmarkt' en jaarlijks twee Dutch Birding-vogelweekenden - sinds 1986 elk najaar, en sinds 2011 ook elk voorjaar, op Texel - waarbij vogelaars samenkomen om overdag bijzondere vogels te zoeken en ’s avonds te socializen bij lezingen en quizzen. De DBA publiceert naast het tijdschrift Dutch Birding ook CD's met vogelgeluiden, en boeken (voorbeelden van de laatste zijn de Dutch Birding Kenmerkengids (2002), het Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen (2004), en Birders - aan de andere kant van de kijker (2007)); en werkt samen met andere partijen aan bijzondere uitgaven op ornithologisch gebied, zoals het standaardwerk Zeldzame vogels van Nederland - Avifauna van Nederland I (1999).

De DBA deelt de verantwoordelijkheid voor twee belangrijke ornithologische commissies met de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU). Het gaat om de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) en de Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA). Deze zijn respectievelijk verantwoordelijk voor de beoordeling, archivering en publicatie van zeldzame vogelwaarnemingen in Nederland (CDNA) en voor het bepalen en actualiseren van de systematische behandeling van soorten en ondersoorten op de Nederlandse avifaunistische lijst (CSNA). Sinds 2012 worden alle door de CDNA aanvaarde Nederlandse gevallen van waargenomen zeldzame vogels gepubliceerd op de website www.dutchavifauna.nl.

Dutch Birding is een internationaal georiënteerd tijdschrift dat beoogt om op zo aantrekkelijk mogelijke en op wetenschappelijk verantwoorde wijze originele informatie te publiceren over in het wild voorkomende vogels. Het tijdschrift richt zich - in volgorde van belangrijkheid - op Nederland, België, West-Europa, het (West-)Palearctisch gebied, het Aziatisch-Pacifische gebied en overige gebieden. De inhoud van het tijdschrift omvat in hoofdzaak artikelen over de herkenning, verspreiding en het voorkomen van zeldzame en schaarse vogels, en de systematiek, taxonomie en naamgeving van vogels in het algemeen. Bijdragen kunnen ook betrekking hebben op algemenere soorten en op aspecten als gedrag, historie en bescherming. Het tijdschrift biedt een platform voor auteurs uit zowel Nederland als overige landen om hun kennis en ervaringen te publiceren. Dutch Birding richt zich op ervaren vogelaars met specifieke interesse voor de aangegeven onderwerpen, maar probeert deze onderwerpen ook voor een breed publiek van vogelaars toegankelijk te maken. Het tijdschrift publiceert in het Engels en Nederlands en zorgt dat zoveel mogelijk essentiële informatie voor niet-Nederlandstalige lezers toegankelijk is.

Dutch Birding is een van de toonaangevende Europese tijdschriften over (zeldzame en schaarse) vogels en onderscheidt zich van min of meer vergelijkbare tijdschriften in binnen- en buitenland door een zeer verzorgde vormgeving, een hoge reproductiekwaliteit en een scherp oog voor nieuwe ontwikkelingen in de ornithologie, met name op het gebied van herkenning, verspreiding en voorkomen, en systematiek. Sinds de eerste jaargang in 1979 heeft het tijdschrift in bijna 40 jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt, zowel in kwaliteit van productie en inhoud als in kwantiteit. Ooit begonnen als kwartaaltijdschrift, verschijnt Dutch Birding inmiddels al 20 jaargangen lang zes keer per jaar. De laatste jaren schommelt het totale aantal pagina's per jaargang rond de 450 en wordt per jaargang een vergelijkbaar aantal kleurenfoto's gepubliceerd.

De DBA en het tijdschrift Dutch Birding zijn voor alle activiteiten geheel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter
Marten Miske
Amsterdam, NH
T 06-10014311
E-mail marten.miske@dutchbirding.nl

Secretaris
Hugo Wieleman
Almere, FL
T 06-37407106
E-mail hugo.wieleman@dutchbirding.nl

Penningmeester
Pieter Baalbergen
Arnhem, GLD
T 06-23477167
E-mail pieter.baalbergen@dutchbirding.nl
Factuuradres: crediteurenadministratie@dutchbirding.nl

Bestuurslid
Toy Janssen
Uden, NB
T 06-25054624
E-mail toy.janssen@dutchbirding.nl
Website

Diedert Koppenol
Drachten, FR
T 06-11973576
E-mail diedert.koppenol@dutchbirding.nl
Evenementen

Beloningenbeleid

De DBA en het tijdschrift Dutch Birding zijn geheel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. De ledenadministrateur krijgt een vergoeding waarvan de hoogte voldoet aan de zgn. vrijwilligersregeling. Aan bestuur, (kern)redactie en overige vrijwilligers worden geen vacatiegelden of andere vormen van beloning betaald; wel worden gemaakte kosten op declaratiebasis vergoed.

Standaardformulier ANBI:

Standaardformulier ANBI Dutch Birding 2020.

Feedback?