Privacy- en Cookieverklaring

26 juni 2019  ·  Bestuur Stichting Dutch Birding

 1. Algemeen

  1. Dutch Birding is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van haar Bezoekers, Waarnemers en Wederpartijen. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.
  2. Door de Websites en/of Apps van Dutch Birding te gebruiken, al dan niet door het aanmaken van een persoonlijk account of een overeenkomst te sluiten met Dutch Birding, gaat een Bezoeker, Waarnemer en/of Wederpartij akkoord met de voorwaarden die daarop van toepassing zijn. Indien een Bezoeker, Waarnemer en/of Wederpartij niet met deze Privacyverklaring akkoord gaat, wordt men verzocht de Website en/of App niet te gebruiken dan wel geen overeenkomst aan te gaan met Dutch Birding en dit te melden aan Dutch Birding.
 2. Definities

  In deze privacyverklaring hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

  Dutch Birding
  Stichting Dutch Birding Association, gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41201763. De verantwoordelijke voor de websites en de bijbehorende webapplicaties. Verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG.
  AVG
  Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  Websites
  de website van Dutch Birding, dutchbirding.nl, en overige websites waarvoor Dutch Birding (mede)verantwoordelijk is: dutchavifauna.nl, dutchbirdalerts.nl, belgianbirdalerts.be.
  Privacyverklaring
  deze privacyverklaring van Dutch Birding.
  Apps
  alle web en mobiele applicaties van Dutch Birding.
  Waarnemer
  degene die zich via de Websites en/of App registreert als waarnemer. Een waarnemer heeft een persoonlijk account en logt in met een unieke combinatie van waarnemerscode en wachtwoord.
  Bezoeker
  iedere bezoeker van de Websites c.q. gebruiker van een van de Apps.
  Derde
  andere partijen dan Dutch Birding, de betrokkene en eventueel een Verwerker.
  Verwerker
  een instantie die diensten uitvoert voor Dutch Birding, waaronder verzending van drukwerk en IT-onderhoudswerkzaamheden.
  Wederpartij
  de partij met wie Dutch Birding een overeenkomst sluit, waaronder begunstigers, kennispartners, sponsoren en donateurs.
  Cookies
  kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Websites worden bezocht c.q. de Apps worden gebruikt. De cookie onthoudt wat de Bezoeker, Waarnemer en/of Wederpartij invult op de Website en/of App voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website en/of App op de desbetreffende Bezoeker, Waarnemer en/of Wederpartij kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.
 3. Verwerking van persoonsgegevens

  1. Dutch Birding verzamelt persoonsgegevens van haar Bezoekers, Waarnemers en Wederpartijen die via de Websites en/of Apps persoonsgegevens verstrekken aan Dutch Birding in het kader van een verzoek om (nadere) informatie, de registratie als Waarnemer en/of het plaatsen van een bestelling bij Dutch Birding. Deze verzameling vindt bijvoorbeeld plaats in de volgende gevallen:
   1. Bij een bezoek aan de Websites of bij gebruik van de Apps slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek (‘Bezoekgegevens’).
   2. Voor een verzoek om (nadere) informatie, het geven van feedback en/of het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief verwerkt Dutch Birding de daarvoor door de Bezoeker verstrekte contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres).
   3. Om als Wederpartij een bestelling van goederen of diensten van Dutch Birding te plaatsen dan wel een lidmaatschap aan te vragen, verwerkt Dutch Birding de hiervoor benodigde contact- en adresgegevens en financiële gegevens van de betreffende Wederpartij.
  2. De verstrekte persoonsgegevens worden door Dutch Birding uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar doelstellingen, en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld.
  3. Dutch Birding kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Bezoekers, Waarnemers en/of Wederpartijen op de hoogte te stellen van producten, diensten en/of activiteiten van Dutch Birding die voor de desbetreffende Bezoeker, Waarnemer en/of Wederpartij interessant zouden kunnen zijn. Indien de Bezoeker, Waarnemer en/of Wederpartij hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij dat kenbaar maken via dba@dutchbirding.nl.
 4. Doorgifte aan Derden

  1. Behoudens het bepaalde onder 5.2, hebben alleen de personen die door Dutch Birding zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van Bezoekers, Waarnemers en/of Wederpartijen.
  2. Dutch Birding kan voor enkele in deze Privacyverklaring opgesomde verwerkingsdoeleinden een Verwerker inschakelen, met wie Dutch Birding een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de Verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. In deze overeenkomst is eveneens opgenomen dat de betreffende persoonsgegevens slechts voor het omschreven doel mogen worden gebruikt en na gebruik direct moeten worden vernietigd.
  3. Voor het overige verstrekt Dutch Birding de persoonsgegevens van haar Bezoekers, Waarnemers en/of Wederpartijen niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval. Verstrekking in het kader van een noodgeval gebeurt voor zover dat naar het redelijke oordeel van Dutch Birding in het belang is van haar Bezoekers, Waarnemers en/of Wederpartijen.
  4. Dutch Birding kan verzamelde, niet naar personen herleidbare gegevens ter inzage geven aan Derden in het kader van onderzoek naar de ontwikkeling van waarnemersnetwerken, voor zover dat naar het redelijke oordeel van Dutch Birding in het belang is van haar Bezoekers, Waarnemers en Wederpartijen, en mits Dutch Birding betrokken is bij dit onderzoek.
 5. Cookies

  1. Dutch Birding maakt gebruik van cookies.
  2. Informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies/met behulp van de Help-functie van uw browser. Sommige functies op de Websites c.q. van de Apps werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen. Indien een Bezoeker, Waarnemer en/of Wederpartij hierover meer informatie wenst, kan hij of zij contact opnemen via dba@dutchbirding.nl.
 6. Google Analytics

  1. Dutch Birding maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe Bezoekers, Waarnemers en/of Wederpartijen de Websites en/of Apps gebruiken.
  2. Google gebruikt de informatie uit de verzamelde cookies om bij te houden hoe Bezoekers, Waarnemers en Wederpartijen de Websites en/of Apps gebruiken, om rapporten over de Website- en App-activiteit op te stellen voor Dutch Birding en andere diensten aan te bieden met betrekking tot Website- en App-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van  (persoons)gegevens. Dutch Birding is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.
 7. Sociale netwerken

  1. Op de Websites zijn buttons opgenomen om websites en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook van Facebook, Inc. en Twitter van Twitter, Inc. (hierna: sociale netwerken). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes plaatsen de sociale netwerken cookies bij Bezoekers, Waarnemers en/of Wederpartijen. Dutch Birding heeft daarop geen invloed. Bezoekers, Waarnemers en/of Wederpartijen worden aangeraden de privacyverklaringen van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die de sociale netwerken via cookies verwerken.
  2. De informatie die de sociale netwerken verzamelen, wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Dutch Birding is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.
 8. Links naar en cookies op websites van derden

  Op de Websites zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer Bezoekers, Waarnemers en/of Wederpartijen deze websites bezoeken, zijn de privacyverklaringen van deze derde partijen van toepassing. Dutch Birding is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met persoonsgegevens van Bezoekers, Waarnemers en/of Wederpartijen wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.
 9. Inzage en correctie

  1. De Bezoeker, Waarnemer en/of Wederpartij heeft het recht om zijn of haar verzamelde persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te passen, aan te vullen en/of te (doen) verwijderen. Hiertoe kan men een verzoek doen aan Dutch Birding via dba@dutchbirding.nl . Een lid kan zijn of haar gegevens tevens bekijken in het persoonlijke account en die gegevens bijwerken, wanneer hij of zij een account heeft op www.dutchbirding.nl.
  2. Bezoekers, Waarnemers en/of Wederpartijen kunnen zich afmelden van de digitale nieuwsbrief van Dutch Birding via de website dutchbirding.nl/account.
 10. Bewaartermijn

  Dutch Birding bewaart persoonsgegevens van haar Waarnemers en/of Wederpartijen, en Bezoekgegevens van haar Bezoekers niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, tenzij Dutch Birding op grond van wettelijke bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
 11. Beveiliging

  1. Dutch Birding heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Bezoekers, Waarnemers en/of Wederpartijen te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder:
   • opslag van de persoonsgegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups,
   • toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord,
   • betaling(sopdracht)en aan Dutch Birding via een encryptie-protocol (SSL).
  2. Dutch Birding beschikt niet over een functionaris voor gegevensbescherming.
  3. Ondanks dat Dutch Birding alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan internetgebruik in het maatschappelijk verkeer. Dutch Birding is niet verantwoordelijk voor onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens van Bezoekers, Waarnemers en/of Wederpartijen.
 12. Wijzigingen

  Dutch Birding behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Daarom worden Bezoekers, Waarnemers en/of Wederpartijen aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te controleren. Voortdurend gebruik van de Websites en/of Apps houdt in dat Bezoekers, Waarnemers en/of Wederpartijen akkoord gaan met de geldende Privacyverklaring van Dutch Birding.
 13. Contact

  In geval van vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring of andere aspecten van onze dienstverlening, kunt u contact opnemen met Dutch Birding via dba@dutchbirding.nl of per post (Postbus 75611, 1070 AP Amsterdam).

Vastgesteld op 1 november 2018 door het bestuur van Dutch Birding

Feedback?