Gedragsregels voor vogelaars

14 oktober 2022  ·  Dutch Birding Association

We doen een beroep op iedere vogelaar (DBA-begunstiger of niet) zich naar deze gedragsregels te gedragen, niet alleen ten behoeve van het welzijn van de desbetreffende vogel(s) en van de flora en fauna in de directe omgeving maar ook om het plezier van andere vogelaars en eventuele omwonenden of andere betrokkenen niet te bederven.

1. Houd voldoende afstand tot de vogel zodat deze niet wordt verstoord. Bedenk dat een vogel het beste kan worden bekeken als deze zich op zijn gemak voelt. Ga niet dichterbij dan anderen en doe liever een stapje terug dan een stap naar voren. Een telescoop kan in deze goede diensten bewijzen. Andere vogelaars die later arriveren krijgen zo ook een kans de vogel te zien. Fotografen en videografen dienen zich ervan te verzekeren dat hun acties anderen en de vogel niet hinderen. In het belang van de documentatie van een geval kan - na overleg - een enkele fotograaf of videograaf soms worden verzocht meer naderbij te gaan dan anderen. Overigens is ook het maken van tekeningen en schetsen aan te bevelen.

2. Betreed niet zonder meer voor publiek gesloten terreinen zoals reservaten, landgoederen, tuinen, weilanden en dergelijke. Vraag toestemming aan de eigenaar of beheerder, wees tactvol en leg de situatie uit. In de meeste gevallen blijkt men zeer geïnteresseerd en wordt volop medewerking verleend. Ingeval een grote toeloop van geïntereseerden wordt verwacht en/of er andere aspecten zijn die gecoördineerd handelen en berichtgeving noodzakelijk maken (bijvoorbeeld ontdekking van een zeer zeldzame soort in een woonwijk), nemen het bestuur van Dutch Birding en/of het admin-team van Dutch Birding en Waarneming.nl hun verantwoording en leggen zij, in overleg met de ontdekker, het contact met direct betrokkenen (bijvoorbeeld gebiedsbeheerders en/of eigenaars).

3. Laat de ontdekker en/of anderen die vertrouwd zijn met de situatie ter plaatse bij het arriveren van vogelaars aanwijzingen geven die verontrusting van andere vogels en dieren of schade aan het terrein voorkomen. Wees behulpzaam bij het treffen van maatregelen om de belangstelling in goede banen te leiden.

4. Wees geduldig en terughoudend wanneer de vogel zich niet dadelijk vertoont of (tijdelijk) wat verder weg zit. Blijf ook rustig als de vogel zich plotseling naar een andere plek in de buurt verplaatst en zorg dat de vogel zich ook daar op zijn gemak voelt.

5. Bedenk dat iemand die een eind onderweg is geweest of een vrije dag heeft genomen om een bepaalde vogel te zien, misschien onder grotere spanning staat dan uzelf. Schroom echter niet vogelaars op hun gedrag aan te spreken indien zij er blijk van geven de gedragsregels niet te kennen of te willen overtreden.

6. Neem de aanwijzingen in acht die de ontdekker, het bestuur van Dutch Birding of het admin-team verstrekken, bijvoorbeeld middels de Extra informatie van een Dutch Bird Alert.

7. Handelen in strijd met deze gedragsregels kan gesanctioneerd worden door het bestuur. Denk bijvoorbeeld aan het niet-ontvangen van de Rare Bird Alerts voor een bepaalde periode en/of, bij recidive of flagrante schending, het verwijderen uit de Ranking van Dutch Birding.

Tot slot het volgende. Het bestuur heeft vertrouwen in het gezond verstand van de twitchers en andere vogelliefhebbers en het zelfregulerend vermogen van deze gedragsregels. Desalniettemin menen we voor de duidelijkheid te moeten wijzen op de mogelijkheid van het opleggen van een sanctie bij overtreding, omdat dit het afdwingen van het zich houden aan de regels in voorkomende gevallen wellicht vergroot. Het belang van de vogel(s), eigenaar / gebiedsbeheerder, mede-vogelaars en jijzelf staan altijd voorop - wat het bestuur betreft in die volgorde!

Feedback?