Nieuws

Extra nummer van Dutch Birding (38-1) - Determinatie van het Larus canus complex

7 februari 2016  ·  25773 × bekeken

DB 38-1 front cover
Het artikel 'Identification of the Larus canus complex' van Peter Adriaens en Chris Gibbins is nu verschenen als extra nummer van Dutch Birding. Het artikel is baanbrekend omdat hierin voor het eerst ooit over de volle breedte het Stormmeeuwen Larus canus-complex wordt uitgeplozen. De focus ligt op herkenning en kleedvariatie waarbij gedetailleerd wordt ingegaan op combinaties van kleedkenmerken om de verschillende taxa te herkennen. Op basis van de bevindingen wordt ook ingegaan op de taxonomie, waarbij voor brachyrhynchus (Amerikaanse Stormmeeuw) soortstatus wordt bepleit.

Al enkele decennia is er veel aandacht voor de taxonomie en herkenning van meeuwen. De meeste aandacht ging tot nu toe naar 'grote witkoppige meeuwen', de groep die vroeger simpelweg uit Zilvermeeuw Larus argentatus en Kleine Mantelmeeuw L fuscus bestond maar die tegenwoordig als een complex van wel zeven of meer soorten wordt beschouwd. Kleine meeuwensoorten kregen minder aandacht, terwijl ook daar veel vragen bestaan over herkenning en taxonomie. Het artikel gaat in op een groot aantal van die vragen.

Het artikel helpt bijvoorbeeld om in het veld het taxon heinei (Russische Stormmeeuw) te herkennen; de status van heinei in West-Europa is nog onduidelijk - dwaalgast of gewone wintergast? De in het artikel aangeboden kennis is ook van belang om (andere) dwaalgasten te determineren, zoals brachyrhynchus in Oost-Azië en West-Europa (dit taxon is al eens in de Azoren vastgesteld), nominaat canus (Stormmeeuw) in het oosten van Noord-Amerika, of kamtschatschensis (Kamtsjatkastormmeeuw) in het westen van Noord-Amerika of in het westen van Azië (of verder westelijk...).

Het omvangrijke artikel onderstreept de positie en ambities van Dutch Birding als tijdschrift in de (veld)ornithologische frontlinie, waarbij 'zware' onderwerpen niet uit de weg worden gegaan. Het artikel laat ook zien wat gedreven vogelaars kunnen bereiken als ze voldoende motivatie, kennis en benodigde logistieke en/of financiële ondersteuning hebben. Bestuur en redactie van Dutch Birding zijn blij dat een bijdrage uit het Dutch Birding-fonds heeft geholpen bij de totstandkoming van het artikel. Om alle ruimte te bieden aan de onderzoeksresultaten is besloten om het in een extra nummer van Dutch Birding uit te geven. Gelijktijdig is een regulier nummer uitgebracht, zodat er geen vertraging ontstaat in het publiceren van reguliere artikelen en mededelingen. Bestuur en redactie willen naast de auteurs tevens alle abonnees danken. Zonder hun steun zou het niet mogelijk zijn om zulke speciale nummers uit te brengen.

Bestuur & Redactie Dutch Birding

U kunt het nummer bestellen door overmaking van
- € 7.50 + € 2.92 portokosten= 10.42 voor Nederland.
- € 7.50 + € 6.25 portokosten= 13.75 voor buitenland
onder vermelding van Extra nummer van Dutch Birding (38-1) - Determinatie van het Larus canus complex (en vergeet niet postadres te vermelden).
- Nederland: NL95 INGB 0000 1506 97 ten name van Dutch Birding Association te Amsterdam.
- België: IBAN NL95 INGB 0000 1506 97 BIC INGBNL2A ten name van de Dutch Birding Association te Amsterdam, Nederland.

U wordt verzocht alle correspondentie te richten aan: Dutch Birding Association, p/a Maartje Bakker, postbus 75611, 1070 AP Amsterdam, Nederland; e-mail: circulation@dutchbirding.nl.

Special issue of Dutch Birding (38-1) - Identification of the Larus canus complex
The paper 'Identification of the Larus canus complex' by Peter Adriaens and Chris Gibbins has now been published as a special issue of Dutch Birding; the paper is groundbreaking as it treats the entire Mew Gull Larus canus complex for the first time. The paper's focus is on plumage variation of all four taxa of Mew Gull, providing details on combinations of plumage characteristics to identify each taxon. Based on the findings the taxonomy is discussed as well, and species status is proposed for brachyrhynchus (Short-billed Gull).

For several decades, there has been much attention for the taxonomy and identification of gulls. Most attention has been paid to 'large white-headed gulls', the group that once comprised simply Herring Gull Larus argentatus and Lesser Black-backed Gull L fuscus, but is now considered a complex of seven or more species. Small gull species, however, have received less attention, whereas the recognition and taxonomy of this group also hold many unresolved questions. The paper addresses a large number of these questions.

For instance, the paper helps birders to identify the taxon heinei (Russian Common Gull) in the field; the status of heinei in western Europe is still unclear - vagrant or regular winter visitor? The paper also presents the knowledge necessary to identify vagrants, such as brachyrhynchus in eastern Asia and western Europe (it has been recorded in the Azores), nominate canus (Common Gull) in eastern North America, or kamtschatschensis (Kamtchatka Gull) in western North America or in western Asia (or further west...).

The publication of the paper emphasizes the position and ambitions of Dutch Birding on the (field) ornithological frontier, with 'heavy' subjects not being avoided. It also shows what passionate birders can achieve when motivation, knowledge and the necessary logistical and financial support are available. Financial support was arranged by a contribution from the Dutch Birding fund. To do justice to this lengthy paper, board members and editors decided to publish it in a special issue, while publishing a regular issue at the same time. For making this special issue possible, board members and editors of Dutch Birding want to thank not only the authors but also the subscribers, without whose support the publication of such a special issue would not be possible.

Board & Editors Dutch Birding

You can order this special issue by payment of
- € 7.50 + € 2.92 postage = 10.42 in The Netherlands.
- € 7.50 + € 6.25 postage = 13.75 outside The Netherlands
citing Special issue of Dutch Birding (38-1) - Identification of the Larus canuscomplex (and, please, do not forget to add your postal address).

- If you are a citizen of a country using the Euro, you can make a bank payment to the Dutch Birding Association at Amsterdam, Netherlands; account number IBAN NL95 INGB 0000 1506 97; short code BIC INGBNL2A.
- Credit card (Access, Eurocard, MasterCard or Visa). Please send your credit-card details (card number, expiry date, security code) and appending signature to the address below or to our e-mail address. [Note: Subscribers in the Netherlands and Belgium are advised not to pay by credit card].
- Subscribers in the UK are requested to pay by Sterling cheque (GBP 10.65).

For questions, please contact us at: Dutch Birding Association, c/o Maartje Bakker, Postbus 75611, 1070 AP Amsterdam, Netherlands; e-mail:circulation@dutchbirding.nl.

Discussie

Peter de Knijff  ·  8 februari 2016  13:27

Volgens JIŘÍ MLÍKOVSKÝ (Zootaxa 3356: 65–68 (2012) is de naam kamtschatschensis (Bonaparte 1857) een "nomen nudem" en zou deze vervangen moeten worden door camtschatchensis (Bruch, 1855). Maakt voor de (al dan niet mogelijke) veldherkenning natuurlijk niets uit.

Pieter Vantieghem  ·  9 februari 2016  16:50

Beste Peter. Ik ben natuurlijk helemaal niet mee in deze specifieke gevallen, verbeter me dus gerust, maar het volgende valt me toch op. Iets wordt een "nomen nudum" genoemd als er voor deze specifieke naam geen formele beschrijving is en dus ook geen type-exemplaar toegewezen. Nu vind ik het wel vreemd dat de naam die je als sugestie geeft 2 jaar eerder beschreven is. Het lijkt me dan dat die andere naam sowieso voorrang heeft, niet zozeer omdat het taxon van Bonaparte een nomen nudum is maar vooral vanwege de voorrang van tijd; eerst komt, eerst maalt.

Peter de Knijff  ·  10 februari 2016  09:11

Hi Pieter, ik citeer slechts wat in 2012 in verschenen. Het lastige van Zootaxa is dat het volledige artikel niet is te downloaden. Het is een absurd duur tijdschrift, niet aanwezig in de collecties waar ik toegang toe heb, en ook niet bij buitenlandse contacten. De auteur reageert niet op verzoeken om een pdfje. Ik moet het dus doen met de schaarse info die wel te verkrijgen is. Lijst en naamgevings puriteinen hebben dit tot nu toe niet opgepakt, vandaar mijn opmerking hier. En, het helpt de determinatie niet, dus zo belangrijk is het nu ook weer niet.

Pieter Vantieghem  ·  10 februari 2016  20:02

sci-hub al geprobeerd ;-) http://www.theatlantic.co...

Peter de Knijff  ·  29 februari 2016  09:46

Het Zootaxa verhaaltje blijft ontoegankelijk, de auteur zelf reageert niet op een verzoek. Dus de redenering hierboven zou wel eens juist kunnen zijn, maar ik kan het niet nagaan. Bruch wist dat brevirostris rode poten had, dus de suggestie dat de stormmeeuw beschrijving op brevirostris betrekking heeft lijkt te worden weerlegd.

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?