DB Actueel Online

Op gezette tijden wil de website aandacht besteden aan actuele ornithologische fenomenen. De Nederlandse vogelaars worden (gelukkig maar) nog regelmatig verrast. Door een influx van een bepaalde soort of bepaalde soorten, door een uiterst zeldzame soort waarvan de meeste vogelaars nog niet eens de juiste Nederlandse naam weten, door onverwachte determinatieproblemen en dergelijke. De kracht van dit medium is dat er direct en interactief ingegaan kan worden op deze spannende gebeurtenissen in het veld. Wat is er precies aan de hand? Wat is hier al van bekend? Is er al eerder over geschreven in Dutch Birding? Hoe denkt men in het veld hierover?

Resultaten lezeronderzoek Dutch Birding 2017 / Results of readers’ survey Dutch Birding 2017

22 september 2017  ·  Marc Dijksterhuis / Bestuur Dutch Birding Association  ·  3805 × bekeken

[FOR ENGLISH TEXT PLEASE SCROLL DOWN]

In juni 2017 heeft Dutch Birding een onderzoek onder de lezers van haar tijdschrift gehouden. In dit bericht worden de resultaten besproken. In totaal hebben 643 personen deelgenomen aan het onderzoek. De respons is bijna 50%, een hoog percentage dat duidt op een zeer sterke betrokkenheid van de achterban van Dutch Birding.

Dutch Birders zijn zeer tevreden met het tijdschrift
Lezers van het tijdschrift waarderen het tijdschrift gemiddeld met een 8.0. Dit is een mooi resultaat waar we uiteraard trots op zijn. Ook de verschillende onderdelen van het tijdschrift worden goed gewaardeerd. Bijna alle onderdelen scoren een 8 of hoger. Determinatieartikelen worden met een 8.6 het hoogst gewaardeerd, de categorie overige (DB actueel, Varia etc) met een 7.8 het laagste.
Internationale lezers geven het tijdschrift gemiddeld een 8.4 en zijn meer tevreden dan Nederlandse lezers (7.8). 90% van de lezers vind de huidige frequentie van verschijnen goed.

Gevalsartikelen en determinatieartikelen worden het vaakst gelezen
De artikelen over gevallen in NL worden samen met determinatieartikelen het meest frequent gelezen. Op een aantal onderdelen van het tijdschrift zijn er behoorlijke verschillen tussen Nederlandse en Engelstalige respondenten. Wat logisch verklaarbaar is door de moedertaal van de lezers. Zo worden gevalsartikelen NL met name door Nederlanders gelezen, de gevalsartikelen WP met name door Engelstaligen. Hetzelfde geldt voor de NL-reports die ook overwegend door Nederlanders gelezen worden. Determinatieartikelen worden door alle respondenten vaak gelezen, maar vaker door Engelstaligen. Taxonomische artikelen worden het minst vaak gelezen, met name door Nederlanders.
Naast Dutch Birding leest ongeveer 60% van de Nederlandstalige respondenten ook het tijdschrift ‘Vogels’ van de Vogelbescherming. Van de Engelstaligen leest 63% ook British Birds. De Engelstaligen lezen vaker extra tijdschriften dan Nederlanders. Verder valt op dat de oudere generatie vaker extra tijdschriften rondom vogels leest dan jongeren.

Met name rondom determinatie zijn er verschillen tussen lezers
Rond het thema determinatie zijn er duidelijke verschillen in waardering. De generatie tot 34 jaar leest vaker determinatieartikelen dan de generatie 45+. Ongeveer 65% van de groep 18-34 leest determinatieartikelen meest frequent, bij 45+ is dit 45%.
De jongere generatie vindt ook vaker dan ‘ouderen’ dat determinatieartikelen te weinig aan bod komen. 50% van 18-34 jaar vindt dat deze artikelen te weinig aan bod komen, bij de ‘ouderen’ is dit percentage veel lager, bij 65+ zelfs maar 21%.

Veel extra opmerkingen van lezers
Maar liefst 161 respondenten hebben gebruik gemaakt van de optie om een nadere toelichting te geven. Ook dit duidt op een hoge betrokkenheid. Onder de opmerkingen zijn veel complimenten voor het tijdschrift en een groot aantal tips. De meeste opmerkingen zijn gericht op ‘finetuning’ zoals meer of juist minder foto’s, wel/niet gebruik wetenschappelijke taal, wel/niet scope buiten WP, wel/niet meeuwen artikelen etc. Ook zijn er veel suggesties gedaan voor mogelijke nieuwe onderdelen waarvan deze nu ontbreken, zoals columns, portretten van vogelaars, mysterybird, meer over de ranking etc.

Vervolg
In het najaar van 2017 worden de resultaten door Dutch Birding verder besproken. Er zal in ieder geval worden nagedacht over de mogelijkheden om de suggesties die gedaan zijn een plek te geven in het aanbod van Dutch Birding.

Methodiek
De totale omvang van het onderzoek is 643 respondenten. De leeftijdsgroep 18-34 bestaat uit 62 respondenten, de overige leeftijdsgroepen uit meer dan 100. Het onderzoek is door 476 Nederlanders ingevuld en door 167 Engelstaligen. Voor het bepalen van verschillen tussen groepen is een significantietoets uitgevoerd.

Zie de factsheet voor meer resultaten van het onderzoek. Voor meer informatie, neem contact op met marc.dijksterhuis@dutchbirding.nl


Results of readers’ survey Dutch Birding 2017
In June 2017, Dutch Birding conducted a survey among the readers of its journal. The results of this survey are discussed below. A total of 643 people participated in the research. The response was almost 50%, a high percentage that indicates a very strong involvement by the supporters of Dutch Birding.

Dutch Birders are very satisfied with the journal
Readers indicated that on average they give the journal a score of 8.0. This is a nice result, of which we are of course proud. The different parts of the journal are also well appreciated with almost all items scoring 8 (out of 10) or higher. Identification articles, with a score of 8.6, were rated the highest, while the ‘others’ category (news, etc) scored lowest with 7.8. International readers gave the journal an average of 8.4 and were overall more satisfied than Dutch readers (7.8). A total of 90% of readers were satisfied with the current frequency of publication.

Records and identification articles are most frequently read
Articles relating to records in the Netherlands and to identification are read most frequently. There are considerable differences between the views of Dutch and English language readers about some parts of the journal. This is perhaps unsurprising and relates to the readers' native language. For example, records from the Netherlands are read mostly by Dutch people, while records from the WP are read mostly by English language readers. The same applies to the NL reports, which are read almost exclusively by Dutch readers. Identification articles are read frequently by all readers, but mostly by English language readers. Taxonomic articles are read the least, especially by Dutch people.
In addition to Dutch Birding, approximately 60% of Dutch readers also read the magazine of the Dutch BirdLife partner Vogelbescherming (‘Vogels’). Of the English language readers, 63% also read British Birds. English language readers generally read more journals than the Dutch. Furthermore, older generations often read more journals relating to birds than the younger generation.

Differences between readers, particularly regarding identification articles
There are clear differences in what readers appreciate when it comes to identification articles. Readers aged under 35 read more identification articles than readers aged 45 and above. About 65% of the age group 18-34 read the identification articles most frequently, for the group 45+ this is 45%.
Compared to ‘older’ readers, the younger generation also find that identification articles appear too infrequently. A total of 50% of 18-34 year olds indicated that there are too few identification articles, whereas for older age groups this percentage was much lower, and for the age group 65+ as low as 21%.

Additional comments from readers
No less than 161 respondents took advantage of the opportunity to provide further comments. This gives further indication of the high level of involvement amongst readers. Among the comments are many compliments for the journal as well as a lot of tips. Most comments related to ‘fine-tuning’, such as the number of pictures, as to the use of scientific language, the scope outside of the WP, gull articles, etc. There are also a lot of suggestions for new content that are currently missing, such as regular columns, portraits of birdwatchers, mystery birds and more about the rankings, etc.

Next steps
In autumn 2017, Dutch Birding will discuss further the results. Suggestions received during the survey will be given consideration for inclusion in future Dutch Birdings or elsewhere.

Methodology
A total of is 643 participants took part in the survey. The age group 18-34 consisted of 62 respondents, and the other age groups of more than 100 each. The survey was completed by 476 Dutch and by 167 English speakers. A statistical test was performed to determine differences between groups.

See the factsheet for further details. For more information about the survey, please contact marc.dijksterhuis@dutchbirding.nl

Discussie

Lukasz Lawicki  ·  25 september 2017  18:40

Interesting results. Amazing, that only 1% of the Dutch subscribers are read the taxonomic articles!?

Marc Dijksterhuis  ·  25 september 2017  22:06

Hi Lucas, 

It should be 23%, not 1%. For some reason an error occurred. I checked the other percentages, they are all correct :)

Marc

Lukasz Lawicki  ·  26 september 2017  11:54

OK, thanks!:-)

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?