DB Actueel Online

Op gezette tijden wil de website aandacht besteden aan actuele ornithologische fenomenen. De Nederlandse vogelaars worden (gelukkig maar) nog regelmatig verrast. Door een influx van een bepaalde soort of bepaalde soorten, door een uiterst zeldzame soort waarvan de meeste vogelaars nog niet eens de juiste Nederlandse naam weten, door onverwachte determinatieproblemen en dergelijke. De kracht van dit medium is dat er direct en interactief ingegaan kan worden op deze spannende gebeurtenissen in het veld. Wat is er precies aan de hand? Wat is hier al van bekend? Is er al eerder over geschreven in Dutch Birding? Hoe denkt men in het veld hierover?

GullFest Holland 2017: een burriefestijn

2 februari 2017  ·  Vincent van der Spek  ·  6152 × bekeken

"Het gaat hier los" meld ik op 7 januari in de Haagse app-groep. Op het strand zitten één Kleine en twee Grote Burgemeesters. Het blijkt slechts het voorspel voor een onvergetelijke maand. In dit stuk wordt het aantal burgemeesters rondom Den Haag in januari 2017 gekwantificeerd en in het perspectief van de landelijke influx geplaatst. Daarnaast wordt de variatie van Kleine Burgemeester aangestipt.

Grote Burgemeester Larus hyperboreus, tweede-kalenderjaar, Scheveningen, Zuid-Holland, 27 januari 2017 (Vincent van der Spek)

"Het gaat hier los" meld ik op 7 januari in de Haagse app-groep. Een noordwesterstorm op 4 januari zorgde, als vaker 's winters, voor aanvoer van zwaardschedes ("scheermessen"), otterschelpen en zeesterren op het strand, die weer meeuwen aantrekken. Het Noorderstrand van Scheveningen is hiervoor vaak een goede plek. Er zitten die dag honderden meeuwen. Peter Spierenburg vindt vlak voor mijn komst een Kleine Burgemeester Larus glaucoides, Gerjon Gelling en ik vullen dat aan met twee Grote Burgemeesters Larus hyperboreus. Drie burgemeesters in een tot dan toe uitermate slechte winter voor "witvleugels" zorgen voor mijn enthousiaste berichtje. Het blijkt slechts het voorspel voor een onvergetelijke januarimaand.

Een westerstorm tussen 11 en 13 januari voert een nieuwe laag zeevoedsel richting de Hollandse kust, in een ongekende omvang. Het aantal meeuwen groeit van honderden naar vele duizenden: er zit een ogenschijnlijk onophoudelijk pak meeuwen langs tientallen kilometers strand in Noord- en Zuid-Holland. Januari is in Nederland traditioneel veruit de beste maand voor beide burgemeestersoorten (indicatie hier en hier), maar januari 2017 blijkt uitzonderlijk, vooral voor Grote Burgemeester.

Grote Burgemeester Larus hyperboreus, tweede-kalenderjaar, met Kleine Burgemeester Larus glaucoides op de achtergrond, Scheveningen, 31 januari 2017 (Vincent van der Spek)

Langs de hele kust worden veel burgemeesters gemeld, maar de stranden rondom Den Haag spannen de kroon. Uiteindelijk worden er in januari zes Kleine en minimaal twaalf Grote Burgemeesters gezien, wat getuige de vele twitchers ook in de rest van Nederland en België niet onopgemerkt blijft. Figuur 1 toont het minimale aantal burgemeesters per januaridag langs de Haagse kust. Veruit de meeste vogels verblijven bij Scheveningen of op het nabijgelegen strand naast Meijendel, maar er worden ook enkele burgemeesters gezien op de Zandmotor, op de grens tussen Den Haag en het Westland.

Figuur 1. Minimum aantal burgemeesters dat in januari 2017 per dag aanwezig was rondom Den Haag. Oranje is Kleine Burgemeester, blauw is Grote Burgemeester (gebaseerd op waarneming.nl).

Burgemeesters zijn doorgaans individueel herkenbaar. Door op foto’s kleden te vergelijken volg ik al jaren door mijn oogharen de bewegingen langs de Hollandse kust. De actieradius is regelmatig groot: individuele vogels worden vaak op allerlei plekken tussen pakweg IJmuiden en Hoek van Holland gezien. Maar nu helpt de variatie bij iets anders: het bepalen van het aantal individuen dat alleen al rondom Den Haag wordt gezien.

Zes Grote Burgemeesters Larus hyperboreus bij elkaar, tweede-kalenderjaar, Scheveningen, 29 januari 2017: een on-Hollands tafereel (Johan van ’t Bosch)

Grote Burgemeesters 
Grote Burgemeesters worden in januari 2017 in Nederland in 97 uurhokken uit zes provincies gemeld. Er worden ca. acht adulte vogels doorgegeven, op een vogel in Bloemendaal, Noord-Holland na allemaal rondom de Wadden. De enige vogel in het binnenland is een derde-kalenderjaar, op twee locaties in Gelderland. Op diverse plekken worden meerdere vogels gezien, zoals maximaal vijf tegelijk bij Katwijk, Zuid-Holland, drie bij Westkapelle, Zeeland minimaal drie bij Wijk aan Zee, Noord-Holland (waaronder liefst twee derde-kalenderjaar vogels) en minimaal drie bij Noordwijk, Zuid-Holland (waaronder een derde-kalenderjaar). Op zeker vijf andere plekken worden er twee bij elkaar gemeld (bron: waarneming.nl).

Het exacte aantal Grote Burgemeesters, allemaal tweede-kalenderjaar vogels, rondom Den Haag is lastig te bepalen. Er zijn enkele markante exemplaren, zoals vier zeer lichte beesten, een vogel met een lichte vlek op de kop en 'mankepoot', maar de puzzel is verre van compleet, deels vanwege incompleet fotomateriaal. Op 20 januari zijn in elk geval zeker tien bewezen verschillende vogels aanwezig: zeven op het Noorderstrand, één bij het Noorderhavenhoofd en twee op de Zandmotor. Er staan op andere januaridagen nog minimaal twee exemplaren op de foto die op deze dag niet zijn gefotografeerd. Maar het werkelijke aantal vogels ligt wellicht nog iets hoger dan twaalf.

Vanaf 27 januari worden tot acht vogels bij elkaar gezien op het Noorderstrand. En dat terwijl in Scheveningen nog nooit meer dan twee exemplaren op een dag waren waargenomen (op diverse dagen in diverse jaren; op basis van trektelpostgegevens in trektellen.nl). Vermoedelijk is dit een Nederlands dagrecord. Opmerkelijk is dat er nog maar weinig voer ligt: het oorspronkelijke aantal van vele duizenden meeuwen is geslonken tot een paar honderd, maar de burgemeesters (met ook tot vijf Kleine) blijven. 

Grote Burgemeester Larus hyperboreus, tweede-kalenderjaar,  Scheveningen, 31 januari 2017 (Vincent van der Spek)

Grote Burgemeester Larus hyperboreus, tweede-kalenderjaar, Scheveningen, 31 januari 2017. Alle drie de afgebeelde lichte vogels in dit stuk betreffen verschillende exemplaren (Vincent van der Spek)

Dode Grote Burgemeesters
Opvallend zijn de 13 dode Grote Burgemeesters die in januari in het noorden van het land worden gevonden, met daarnaast nog enkele meldingen van verzwakte vogels (bron: waarneming.nl). Een exemplaar in het Wormer- en Jisperveld is de meest zuidelijke, de overige vogels worden alle rondom de Wadden geraapt. Dat blijft het westen in deze maand bespaard. De vogels langs de Hollandse kust treffen bij aankomst een gedekte tafel. Rondom de Wadden was de situatie heel anders: op veel minder plekken zeebanket op de stranden en schorren. Diverse meeuwen aten daar van dode vogels – mogelijk vogelgriepslachtoffers (bron: meeuwenforum waarneming.nl). Zichtbaar fysiek ongemak bij Scheveningse vogels is van een heel andere aard: er is alleen een manke vogel en een vogel met een oogbeschadiging. Het blijft vooralsnog gissen naar de ware toedracht van de sterfgevallen, maar voedselgebrek, vogelgriep of een combinatie van beide zijn hypothesen. Autopsie kan licht op de zaak werpen.

Kleine Burgemeesters
Kleine Burgemeester wordt in januari 2017 in Nederland in 33 uurhokken uit zes provincies gemeld. De enige vogel in het binnenland uit deze periode zit bij Deventer, Overijssel. Adulte vogels worden, op eentje op 28 januari in Amsterdam na, niet gevonden. Rondom Wijk aan Zee en IJmuiden worden er minimaal drie gemeld, waaronder een prachtig donkere derde-kalenderjaar.

Tot en met 1997 was Kleine Burgemeester een beoordeelsoort. Op een totaal van 90 aanvaarde vogels komen er slechts zes uit de Haagse regio (bron: dutchavifauna.nl), al is dat een ruime onderschatting: lang niet alle vogels uit het verleden zijn ingediend of (goed genoeg) vastgelegd. Het minimale aantal Scheveningse gevallen sinds 1998 (n=43) is te zien in figuur 2.

Figuur 2. Minimum aantal Kleine Burgemeesters waargenomen in Scheveningen in 1998-2017 (incl. één Kumliens Meeuw). Het aantal in 2017 kan uiteraard alleen nog maar groeien (bron: www.vwgdenhaag.org en waarneming.nl).

Het maximum aantal dat in januari 2017 tegelijkertijd aanwezig is, is vijf vogels: op 27 en 30 januari vier in Scheveningen en één op de Zandmotor, op 31 januari zitten alle vijf deze vogels in Scheveningen. Voor Scheveningen was het oude record twee (op meerdere dagen in meerdere jaren; telpostgegevens in trektellen.nl). Scheveningen deelt nu het landelijke record met Petten, Noord-Holland, waar op 24 januari 2012 eveneens vijf vogels zaten.

De vogels in januari 2017 tonen mooi hoe variabel jonge Kleine Burgemeesters zijn. De combinatie van de verdeling van donker-licht in het kleed en tekening op snavel, staart, tertials en handpennen is doorgaans voldoende om individuen te herkennen.

Vogel 1: Kleine Burgemeester Larus glaucoides, tweede-kalenderjaar. Aanwezig van 7 tot in elk geval 31 januari op het strand naast Meijendel. Erg grote (mannetje) en opvallend getekende vogel met vrij donkere, 'smoezelige' grijzige kop en onderzijde, opvallend witte grondkleur van de bovenzijde en witte, ongetekende handpennen (Vincent van der Spek).

Vogel 2: Kleine Burgemeester Larus glaucoides tweede-kalenderjaar. Prachtig, elegant, klein (vrouwtje; iets groter dan Stormmeeuw), bont getekend beest met gebandeerde tertials en staart en duidelijke donkere randen aan de handpentoppen. Op 12 januari gevonden en tot in elk geval 31 januari aanwezig. Pendelde tussen het Noorderhavenhoofd en het strand van Meijendel (Vincent van der Spek).

Vogel 3: Kleine Burgemeester Larus glaucoides, tweede-kalenderjaar. Deze kleine vogel (vrouwtje?) vogel lijkt op vogel 2, maar is subtiel anders getekend op de tertials, staart, schouder- en mantel en duidelijk anders (want vrijwel ongetekend) op de handpennen. Alleen op 16 januari op het strand naast Meijendel en op 18 januari bij het Noorderhavenhoofd gezien. Deze vogel zat later in IJmuiden (Vincent van der Spek). 

Vogel 4: Kleine Burgemeester Larus glaucoides, tweede-kalenderjaar. Ontdekt op 18 januari op het strand bij Meijendel, waar de vogel tot de 20e verbleef. Zat vanaf 21 tot en met 30 januari op de Zandmotor, Ter Heijde/ Den Haag, om op de 31e terug te keren in Scheveningen. “Klassieke” beige vogel, met nauwelijks getekende handpennen. Was vanaf 30 januari mank (Vincent van der Spek).

Vogel 5: Kleine Burgemeester Larus glaucoides, tweede-kalenderjaar. Gevonden op 20 januari bij het Noorderhavenhoofd. Verplaatste daarna tot ten minste 31 januari naar het strand naast Meijendel. Een prachtig donker, effen beest, met grotendeels donkere snavel, cryptisch tertialpatroon met grote lichte toppen, dicht gebandeerde boven- en onderstaartdekveren, vrij effen staart en vrijwel ongetekende handpennen (Vincent van der Spek).

Vogel 6: Kleine Burgemeester Larus glaucoides, tweede-kalenderjaar. Op 26 januari voor het eerst aanwezig, tot ten minste de 31e. Vrij grote (mannetje?), 'smoezelige', vuil grijsbeige vogel met nauwelijks getekende staart,  tertials en handpennen (Vincent van der Spek).

Influx 2011/2012
De vorige influx van burgemeesters ging gepaard met veel (noord)westelijke storm. Niet iedere winterstorm brengt burgemeesters, maar het lijkt er wel op dat dit ze het laatste zetje onze kant op kan geven. Die influx was wel anders van aard. Allereerst was de start veel eerder, terwijl er deze winter in december juist opvallend weinig meldingen waren. Destijds werden landelijk opvallend veel Kleine gezien, terwijl nu Grote duidelijk in de meerderheid was. Tussen november 2011 en maart 2012 werden uit liefst negen provincies en 92 uurhokken Kleine Burgemeesters gemeld (bron: waarneming.nl). Grote Burgemeesters kwamen uit ‘slechts’58 hokken en zes provincies (bron: waarneming.nl): qua verspreiding is de influx van januari 2017 voor deze soort al groter, en dat in een korter tijdsbestek (97 uurhokken uit zes provincies). Daarnaast viel het ongekende aantal oudere vogels bij beide soorten op, terwijl die nu zeldzaam bleven: in Scheveningen werd zelfs niet één vogel ouder dan tweede-kalenderjaar gezien.

Kleine Burgemeester Larus glaucoides, vierde-kalenderjaar, Hoek van Holland, Zuid-Holland, 22 februari 2012. Tijdens de influx van 2011/2012 viel het aantal gemelde oudere vogels op.

Al met al waren we in januari 2017 getuige van een fenomeen waar geen twitch tegenop kan: tienduizenden meeuwen op voedsel dat op natuurlijke wijze was aangespoeld (i.t.t. bij de zandsuppleties), die ook nog eens gepaard ging met een prachtige influx burgemeesters. Het wordt afkicken. En hopen op een nieuwe westenstorm!

Dankwoord
Johan van ’t Bosch stak ook veel tijd in het herkennen van individuele burgemeesters rondom Den Haag (zo was hij degene die het maximale aantal van tien Grote op 20 januari bepaalde) en voorzag een eerdere versie van dit stuk van relevant commentaar. Ruud Altenburg en Leon Edelaar leverden informatie over de situatie in Wijk aan Zee. Alle andere waarnemers: dank voor de geweldige uren samen op het strand!

Vincent van der Spek

Discussie

Luuk Punt  ·  2 februari 2017  22:47

Erg interessant en leuk artikel! Dank!

Vanmorgen genoten van "jullie" burgemeesters.

Jan Wierda  ·  2 februari 2017  23:07

Leuk artikel over een fenomenale influx. Leest natuurlijk extra leuk als je zelf ook aan de feestvreugde mocht deelnemen (11-1 Grote Burry Strand Zandvoort zuid en Kleine Burry in polder Elsgeest op 12-1😄)

Lennart Verheuvel  ·  2 februari 2017  23:15

Mooi artikel! Stiekem hoop ik toch wel dat dit meeuwenfeest nog een bekroning krijgt in de vorm van een ivoormeeuw of ross' meeuwtje, het kan nog!

August van Rijn  ·  2 februari 2017  23:24

Geweldig leuk artikel. !!!! Top gedaan

Gerjon Gelling  ·  2 februari 2017  23:25

Fraai stuk Vincent!

Jan Verboom  ·  3 februari 2017  06:51

Mooi, boeiend artikel.  Het was inderdaad een groot (en klein) Burgemeestersfeest op het strand!

Max Berlijn  ·  3 februari 2017  08:13, gewijzigd 3 februari 2017  09:19

Gaaf stuk, vooral die herkenning van de verschillende Kleine Burries is leuk (en moet veel tijd gekost hebben). Alles doet me een beetje denken aan die Middelste Jager influx uit de 80tiger (wanneer was dat ook al weer?) jaren, iets eerder in de winter bij Scheveningen, toen ik als beginnend kakkerig vogelaartje daar woonde, Frank Jans(s?)en daar de scepter zwaaide, Oscar Endtz en Wim ten Have nog Hagenezen waren (wonen nu ver weg), "Anja en Ben" een begrip waren, Jacques Ruinaard altijd goeie verhalen had, Danny Laponder op de Vulkaan woonde, Ed Opperman zich nog Edje noemde, Rob ter Ellen de mooiste zus van Den Haag had, Adri Remeeus nog geen 8.000+ lifers had, Mervyn Roos een miskent talent was en Eduard en George Sangster ("die zijn 12 man en gaan al naar India") pubers waren. Time flies.....

Klaas van Dijk  ·  3 februari 2017  08:33

Een prachtig overzicht, veel dank hiervoor.

De informatie op http://www.trektellen.nl/count/view/704/19761015 over de 9 Grote Burgemeesters op Schiermonnikoog tijdens een trektelling van 15 oktober 1976 staat niet in twee relevante boeken die bij mij in de kast staan. Het zijn de boeken "Schaarse vogels in Fryslân" (Verslyus et al. 2002) en "Vogels van Schiermonnikoog" (van Loon & Mooser 2005). Is er iemand die weet wie deze telling heeft ingevoerd cq welke tellers deze telling hebben uitgevoerd ("telperiode: 13:00 - 15:00 & 14:00 - 15:00, weer (eerste periode): wind Z7, bewolking 7/8, zicht 10000m, tellers (eerste periode): ?".

Leo Stegeman  ·  3 februari 2017  09:43

Zeetrektelgegevens van 1976 werden destijds verzameld door de Club van Zeetrekewaarnemers.Deze gegevens werden gepubliceerd in jaarverslagen , uitgegeven door de CvZ. De tellingen zijn later handmatig ingevoerd op Trektellen.nl. In het jaarverslag van 1976 zijn de genoemde aantallen Groete Burgemeesters in oktober 1976 echter niet vermeld. Er staat voor die dag zelfs géén één Grote Burgemeester vermeld.

Dit houdt zeer waarschijnlijk in dat het genoemde aantal niet klopt maar berust op een invoerfout. Al vaker is gebleken dat er best wel wat invoerfouten zijn door het handmatig overzetten van met de hand ingevulde uurtotaalkaarten naar Waarneming.nl.

Ik zou het genoemde aantal dus negeren....

Vincent van der Spek  ·  3 februari 2017  10:33, gewijzigd 3 februari 2017  10:48

Dank voor de check Leo (en Klaas),

Ik twijfelde ook al aan de juistheid ervan, vandaar mijn toevoeging "mogelijk". Zulke oude CVZ-verslagen had ik niet, dus mooi dat jij die wel hebt. Er zijn meer invoerfouten van grote burren in trektellen, zoals een dag met 5 in augustus en een dag met 55 bij Camperduin (5 langs Westkapelle klopt wel!). Ik zal de webredactie een alternatieve tekst sturen. 

En dank aan de rest voor de leuke reacties.

PS Max, middelste jagers waren in 1985 (en 2007!). En Danny heeft nog altijd een LAT-relatie met de Vulkaan ;-)

Klaas van Dijk  ·  3 februari 2017  10:56

Beste Leo en Vincent, veel dank voor jullie vlotte reactie en goed om te horen dat de informatie van Schier niet klopt. (Ik had inderdaad gezien dat Vincent wat slagen om de arm had gehouden). Gelukkig zijn een tijdje geleden een enorm aantal (alle?) oude zeetrekverslagen ingescand (via een project van Naturalis). Alles wat is ingescand aan oude zeetrekverslagen is daardoor nu gratis online te lezen via http://natuurtijdschriften.nl/browse?portal=natuur;browse-journal=yes;f1-journal=Club%20van%20Zeetrekwaarnemers%20Verslagen 

Leo Stegeman  ·  3 februari 2017  11:44

Klopt Klaas; via de door jou vermelde link zijn alle oude zeetrekverslagen inzichtelijk, en daarnaast ook oude mededelingen van de CvZ, alle nummers van Sula (het oude blad van de CvZ) en Atlantic Seabirds (opvolger van Sula). Staan veel interessante artikelen in voor zeevogel/zeezoogdier-geinteresseerden!

Hans Overduin  ·  3 februari 2017  12:05

Mooi overzicht - helder leesbaar ! Dank , groet, Hand 

Hans van Stijn  ·  3 februari 2017  13:18, gewijzigd 3 februari 2017  13:18

Mooi artikel Vincent van een bijzondere gebeurtenis!

Even een aanvulling en een correctie: Noordwijk ligt in Zuid-Holland en op 16 januari en de dagen erna lagen op het Noordzeestrand op Terschelling heel veel aangespoelde zeesterren, zwaardschedes, zee-egels en schelpen (o.a. halfgeknotte strandschelp) waar duizenden (vooral Storm- en Zilver-)meeuwen op foerageerden. Hiertussen ook een Kleine en enkele Grote Burgemeesters.

Wout van Dijk  ·  3 februari 2017  14:56

prachtig artikel met foto's Vincent. 

Een hele klus om te inventariseren. Ik zal mijn eigen foto's er naast leggen. 

Ook van de grote heb ik het eea.

Gerard Troost  ·  3 februari 2017  15:13

Leo schreef: "De tellingen zijn later handmatig ingevoerd op Trektellen.nl." 

Dat klopt niet helemaal. Deze fouten zaten allemaal al in de CvZ database, die via een script in Trektellen is gezet.

Ik heb geprobeerd als ik iets "verdachts" zie altijd de telpost contactpersonen te vragen. Ik ben daarbij vergeten naar de "tp" vogels te kijken. Excuus!

In elk geval dank voor de tip!

Maarten Platteeuw  ·  3 februari 2017  15:45

Er zitten, ondanks de door Gerard inderdaad uitgevoerde checks, nog idioot veel fouten in de oude CvZ gegevens zoals die in trektellen.nl terechtgekomen zijn. Het is bv.  zelfs al vervelend te noemen dat de tellers en de weersomstandigheden niet zijn meegenomen, maar ook dat echt hoge uuraantallen (er zijn aanwijzingen dat alles boven de 1000 per uur niet compleet is) soms (of systematisch?) zijn afgekapt...

nou ja, voor zeldzaamheden zal het allemaal wel weer meevallen...

Toy Janssen  ·  3 februari 2017  17:04

Zeer leuk artikel Vincent!!

Johan van 't Bosch  ·  4 februari 2017  20:22

Sinds 1 februari (toen gefotografeerd door Edwin Winkel) zit er weer een nieuwe Kleine burgemeester op Scheveningen, de zevende vogel van dit jaar. Dit is devogel met vrij egale, donkere rug, die lange tijd bij Wijk aan Zee zat.

Arjan van Egmond  ·  5 februari 2017  07:55

Zeker een leuk artikel Vincent. Mag je hier vaker doen!

Deze burgemeester-bonanza doet mij terugdenken aan een bezoek die ik bracht aan de haven van Killybegs in het noordwesten van Ierland in de winter van 1999-2000, met als hoogtepunt een groep van 13 Kleine Burries in alle kleden incl adult Kumliens.

Arnoud B van den Berg  ·  6 februari 2017  21:22

Het verhaal doet me denken aan dat van Erik Maassen et al in Dutch Birding 5: 92-98, 1983, waarin met 11 foto's verslag wordt gedaan van een indrukwekkende influx van burgemeesters in januari-februari 1983 te IJmuiden. Daarbij werden toen minimaal drie Kleine en zeven Grote vastgesteld, waarvan vele op de toen nog open vrachtwagens met visafval afkwamen. 

Vincent van der Spek  ·  7 februari 2017  09:52

Dank Arnoud. Volgens mij zijn de auteurs Van den Berg & Maassen, maar het siert je dat je jezelf niet noemt ;-)

Ik had het zelfs gelezen toen ik op zoek was naar dagrecords (maar het max aantal p/d is niet vermeld). Ik overweeg nog een update (mede omdat kleine burg nr. 7 én 8 zijn gefotografeerd, met nu wrs. een Nl. dagrecord van 6, maar Johan en ik moeten het nog iets beter uitzoeken). Wellicht kan er nog een verwijzing bij naar jullie artikel onder het kopje influx 2011/2012.  

Klaas van Dijk  ·  11 februari 2017  09:45

Er staan volgens Maarten Platteeuw dus (erg) veel fouten in een set oude zeetrektellingen die via een aantal tussenstappen nu online staan op trektellen.nl. Ik neem aan dat de basisgegevens van deze set gegevens, de zogenaamde 'raw research data', dus (scans / kopieën van) originele papieren notities in veldboekjes en/of (scans / kopieën van) op papier uitgewerkte overzichten, niet zijn weggegooid (dat is een doodzonde). 

Ik zou daarom willen voorstellen om deze set gegevens op trektellen.nl vooralsnog tijdelijk offline te zetten en deze set gegevens vooralsnog ook tijdelijk te verwijderen uit de automatische overzichten die trektellen.nl kan genereren (bv maxima, etc.). Ik stel voor ze pas weer online te zetten (al dan niet in fasen), nadat al deze tellingen allemaal zijn vergeleken met de orginele papieren versies en nadat alle fouten eruit zijn gehaald (en ontbrekende informatie is toegevoegd).

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?